En strategisk design- och contentbyrå i Stockholm. Vi skapar strategi, design och innehåll för alla kanaler.

Jenny Gemzell

Hur kan vi hjälpa dig?

/Jenny Gemzell, VD

0708 49 42 45 | jenny@kate.nu

Så jobbar vi

Alla våra projekt är unika. Precis som våra kunders mål och förutsättningar. Just därför är det viktigt att ha ett tydligt och inarbetat arbetssätt, för att se till att projektet håller rätt kurs från början till slut. Det ger både våra kunder och oss större trygghet och möjlighet att tänka utanför ramarna.

Kates kontor i Vasastan i Stockholm.
Välkommen till vårt kontor i Vasastan i Stockholm.

Utvecklingsprojekt och löpande uppdrag

Vår verksamhet står på två starka ben. De är dels att skapa helt nya designlösningar och koncept i utvecklingsprojekt och dels att sköta den löpande layouten av till exempel tidningar eller produktionen av webbinnehåll eller nyhetsbrev.

Vi sätter innehållet först – designmetoden content first

Det är innehållet som våra kunders målgrupper är ute efter när de surfar in på deras webbplats, öppnar deras tidning eller slår upp deras bok. Med innehåll menas de texter, bilder, filmer, grafik, ljudfilmer, illustration eller andra typer av information som publiceras.

När en design ska ta form är det viktigt att innehållet finns på plats tidigt i processen. Bra design framhäver innehållet. Och för att en designer ska kunna skapa bra design behövs verkligt innehåll att utgå ifrån. På så vis undviks framtida problem med presentationen. Läs gärna vår artikel om content first som designmetod.

Innehållsstrategi

Ofta hjälper vi våra kunder med att ta fram en innehållsstrategi som en del av projektet. Det krävs att flera kunskapsområden vägs samman för att ta fram en bra innehållsstrategi.

Det behövs kunskaper om samtidens vågspel av både trender och bestående förändringar som påverkar vårt jobb. Utvecklingen av tekniska plattformar, sociala medier och målgruppers förväntningar eller beteenden är exempel på det.
Det behövs också kunskap om hur journalistik skapas och presenteras på bästa sätt, om hur människor tar till sig information på skärmar eller i tryckt form. Även djupa kunskaper om kundens bransch och målgrupper.

Att producera innehållet till en webbplats eller en tryckt produkt är ett projekt i sig, som kräver en hel del planering. Läs gärna vår artikel om att planera och producera innehåll till webben.

Från övergripande till konkret

För att lyckas med ett utvecklingsprojekt krävs både övergripande och konkreta målbilder som delas av alla inblandade i projektet. Vi behöver till exempel veta vilka effekter som projektet ska få för hela organisationen. Ska försäljningen öka, medlemmar värvas eller varumärket positionerad om? Och de viktigaste av allt – vad behöver vi ge målgrupperna för att de ska hjälpa oss att förverkliga de målen? Dessutom behöver vi konkreta och detaljerade skisser av de färdiga idéerna på lösningar.

Det är viktigt att de konkreta skisserna bygger på de mer övergripande målbilderna för att göra rätt val av lösningar. Då undviks att designval baseras på sådant som trender eller personlig smak, utan de kan hela tiden matchas och mätas mot de övergripande målen.

I början av projekten jobbar vi i workshopform för att få fram ett tydligt underlag för koncept och design. Vi börjar med att sätta upp de abstrakta målbilderna, för att sedan ta fram mer konkreta målbilder i form av skisser och lösningsförslag efterhand. Läs gärna vår artikel om hur våra workshops går till.

Om design

Design är funktion, upplevelser och inte minst ett starkt säljargument. Design skapar förtroende och hjälper målgrupper att ta köpbeslut, bli medlemmar, ta till sig argument – eller vad avsändarens målsättning nu kan vara. Det har kraften att skapa varumärken och förändra dem.

Dessutom är design en spegel för samtiden. Att nå ut till rätt målgrupper kräver kunskaper om vilka signaler de förstår, och de signalerna förändras över tid i takt med att samhället förändras. Det gör arbetet med designprojekt ständigt utmanande, precis så som vi vill ha det på jobbet.

 

Workshop hos Kate.
Vi jobbar i workshopform tillsammans med våra kunder.

Vårt upplägg för lyckade projekt – Uppstartsmöte ger trygghet och koll

Vi börjar utvecklingsprojekten med uppstartsmöte tillsammans med kunden. Under det mötet tar mycket av projektets delar sin konkreta form. Vi planerar möten och leveranser.

Vi kommer även överens om hur kommunikationen i projektet ska fungera. Även om vem som ansvarar för vad hos oss och hos kunden. Trygghet och stenkoll på projektet från början till slut blir resultatet, både för oss och för våra kunder.

När en tidsplan med tydliga milstolpar vuxit fram kring mötesbordet är det dags för att väcka kreativiteten för första gången under projektets gång. Vi gör de första workshopövningarna tillsammans kring projektets mål och syften. Det ger oss en kickstart i det kreativa arbetet. Men också chansen att börja lära känna varandra och vi får ett första underlag för planeringen av kommande workshops.

Att arbeta i workshopform

Den mest effektiva arbetsformen för att ta fram designunderlag är att arbeta i workshopform. Workshops är kreativa möten där vi och kunden tillsammans tar fram idéer och formulerar både mål och utmaningar. Vi vänder på stenar och testar olika perspektiv på projektet.

Grundsyftet är att ringa in kundens målsättningar och matcha dem mot målgruppernas behov och önskemål. För att underlätta arbetet använder vi olika övningar som verktyg för idégenreringen. Efter varje workshop sammanställer vi resultatet i en tydlig dokumentation, som används som underlag för designen.

Vi arbetar i workshopform i alla våra utvecklingsprojekt. Oavsett om det handlar om en tidningsomgörning, ny design för en webbplats, bokdesign eller annat. Hur många workshop som ryms inom ett projekt beror på projektets karaktär. Ofta kommer vi överens om antalet workshops redan i offertskedet och omvärderar det sedan under uppstartsmötet om behovet finns.

Agila projekt och vattenfallsprojekt

Att arbeta agilt innebär att projektets plan och innehåll tillåts att utvecklas under dess gång. Projektteamet omvärderar idéer och lösningar under arbetet, och byter riktning om det visar sig att en idé inte håller hela vägen genom projektet. Motsatsen, eller föregångaren, till agilt arbetssätt är projekt med vattenfallsform. I sådana projekt bestäms alla detaljer i designen i början av projektet. Även om nya fakta visar sig under arbetets gång förändras inte planen.

Fördelen med att arbeta agilt är att slutprodukten oftast blir bättre än vid vattenfallsform redan vid lanseringen. Det är i stort sett omöjligt att redan från projektstarten förutse alla detaljer i en slutprodukt, oavsett hur erfaren designern är. Nackdelen är att slutkostnaden för projektet kan vara svårare att förutse redan från start. Det krävs också tidsplanering för tester och utvärderingar.

På Kate jobbar vi med en kombination av de två projektformerna, vilket brukar gynna kunden mest i våra typer av projekt. Vi ser till att ha en komplett plan och design att utgå från tidigt i projektet, och justerar detaljer under projektets gång i samråd med kunden. Det är i slutänden projektets karaktär och kundens förutsättningar som avgör hur vi utformar arbetet.

Designvisningar och arbetsmöten

När underlaget för designen finns på plats börjar designfasen av projektet. När designen växer fram håller vi regelbundna designvisningar för kunden, för att se till att hela tiden ta de kreativa besluten i rätt riktning. Under projektets gång håller vi även arbetsmöten. Det är avstämningar där projektets status ses över, funderingar och frågor tas upp och nya infallsvinklar på designen diskuteras. På det sättet undviks missförstånd och alla inblandade får större kontroll över hur projektet går framåt.

Workshop hos Kate.

Relationen med kunden

När kundens mål är uppfyllda och målgrupperna är nöjda med vad vi jobbat fram har vi lyckats med ett projekt. Samtidigt gör utvecklingsprojekt framtiden som ligger ännu längre fram synlig för projektteamet. Fler idéer och möjligheter dyker alltid upp. Därför ser vi alltid våra kundrelationer som långsiktiga. Vi vill lära känna branschen som kunden verkar i, utmaningarna och utvecklingspotentialen som utgör våra kunders arbetsvardag. Den kunskapen vill vi sedan förvandla till värde för kunden även i kommande projekt.

 

Kate i korthet

  • Kate startades 2009 av Jenny Gemzell och Åsa Widén.
  • Vi är en strategisk design- och contentbyrå. Vi hjälper våra kunder att arbeta strategiskt med design och innehåll i alla kanaler.
  • Vi har kollektivavtal.
  • Vi finns i Stockholm och Halmstad. Kontakta oss gärna!

Våra tjänster

Våra tjänster spänner över strategi, design och produktion. Det betyder att vi finns med våra kunder under hela resan i ett projekt, eller gör punktinsatser.

Filtrera: